Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.evolinesro.sk1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. Uvedené ceny sú včetne DPH a platia do vypredania zásob.  
3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote do 14 dní odo dňa prevzatie tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, pričom spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a to bez udania dôvodu. 5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednaný tovar vám zašleme poštou/kuriérom ako dobierku. Do 100 EUR účtujeme paušálne poštovné 5,00 EUR
Nad 120 EUR je poštovné a balné bezplatné a neúčtuje sa.
Cena paušálneho poštovného platí len pre Slovenskú republiku, cena dopravy do zahraničia sa  určuje individuálne.6) DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota v stave Skladom je do 7 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, bude v stave Na objednávku, bude dodacia lehota do 14 dní v takom prípade Vás budeme kontaktovať.7) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy tj.poštovné.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť nepoškodený ,v originálnom nepoškodenom balení, v stave a hodnote v akom tovar prevzal.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu spotrebiteľ vrátil pri odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený domáhať sa zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky uhradené platby podľa zákona č. 102/2014 Z. z .  


9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej spoločnosti.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) nesprávnym použitím výrobku
b) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií ako napr. notebooky, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.

10) SPOTREBITEĽ STRÁCA PRÁVO ODSTÚPENIA OD ZMLUVY,PREDMETOM KTOREJ JE
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučný o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo    na  odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služba a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov, kníh, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

11) POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU PODĽA VŠEOBECNÉHO PREDPISU, KTORÉ ZNEJÚ:
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.
c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
d) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo do zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
e) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci

12) INFORMÁCIE O PODMIENKACH RIEŠENIA SPORU
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12 Zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Evoline s.r.o., Nábrežná 48, 940 02 Nové Zámky, IČO: 51683881 je Slovenská obchodná inšpekcia, Staničná 9, 949 01 Nitra, www.soi.sk , alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk), spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Dozor nad činnosťou:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi
Zákon č.122/2013 Z.z.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.