Ochrana osobných údajov

Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov - PDF formát


Akceptovaním Všeobecných obchodných podmienok a riadnym vyplnením elektronického registračného formulára zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov zákazníka, ktorými sú:

- meno
- priezvisko
- adresa - ulica, číslo domu, PSČ, mesto (doručovacia pošta)
- dátum narodenia
- telefónne číslo
- e-mailová adresa
- obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH - v prípade firmy

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako Zákazníka. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa.

Aktualizácia údajov: Údaje môže zákazník kedykoľvek zmeniť podľa aktuálneho stavu po prihlásení sa na webovej stránke tohto internetového obchodu.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Osobné údaje zákazníka, ale môžu byť použité na analýzy a štatistiky o zákazníkoch a ich nákupoch, na zasielanie noviniek, akcií, špeciálnych a reklamných ponúk Prevádzkovateľa, príp. tretích strán, pokiaľ zákazník udelil súhlas (ak si aktivoval zasielanie noviniek, akcií a iných komerčných informácií).

Prevádzkovateľ je na základe súhlasu zákazníka ako aj v súlade s ust. § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka pre účely poskytovania služieb, evidencie zákazníkov, ako aj pre účely plnenia iných zákonných povinností a povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto osobné údaje spracúvať vo svojich informačných systémoch, písomne ako aj s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to po dobu trvania registrácie, resp. ak je zákonom stanovená povinnosť evidovať materiály obsahujúce takéto údaje po dlhší čas, počas celej doby takto stanovenej povinnosti.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá poskytne Prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa Prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte zákazníka.

Pokiaľ bude chcieť zákazník zrušiť registráciu, kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená - účet zákazníka môže byť vymazaný alebo deaktivovaný. Ak sa zákazník rozhodne vymazať svoju e-mailovú adresu z distribučného zoznamu zasielania e-mailov, môže jeho vymazanie uskutočniť sám a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného e-mailu a po prihlásení sa na webovej stránke Prevádzkovateľa deaktivovať zasielanie. Takéto vymazanie e-mailovej adresy je automatické.

Využívaním tohto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje okamžite, avšak nie skôr ako uplynie lehota stanovená právnym predpisom pre evidovanie alebo archiváciu materiálov obsahujúcich tieto údaje.

Zákazník je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí, nesmie ho poskytnúť tretej osobe. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, poskytnutím prihlasovacích údajov užívateľom tretej osobe, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi a ich ochrany.